We know that you're searching for notes. We will publish the notes as per the requests made. You can Request NOTES Here !

BBS Third Year Exam Routine – 2077 Falgun

Tribhuvan University Exam Control Division has published the routine for BBS Third Year Exam – 2077 Falgun.

Exams are beginning from 11th Falgun 2077.

BBS Exam Routine
BBS Exam Routine

Source: tuexam.edu.np

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह ४र३ वर्षे तृतिय वर्षका नियमित , प्राईभेट पुरा,आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ । साथै परीक्षाथीहरुले आप्mनो विषयको कोड यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि.प.नि.का.जवाफदेही नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Date Subjects/Code No.
2077/11/11 Mgt-204 .Business Law .

New  Course –

Account for Bussiness-311/ Corporate Finance-321 /Fundamentals of Advertising-331/Fundamental of Organizational  Behavior-314,341/Computer System & Programming-351.

Old Course  Accounting for Business-311/Financial Mgt-321/Marketing

Communication-331/Org Analysis & Relation-341/Data Processing & Comp System-351

2077/11/13 Mgt-215 Fundamental of Financial Management

New Course-

Taxation in Nepal-312/ Foundation of Financial Inst & Markets-322/Distribution Managemant-332 /International Businesss-342/Management Information System-352.

Old Course 

Taxation in Nepal-312/ Financial Markets & Institutions-322/Distribution Management-332/Foundation of Industrial Relational-342/Productivity & Operation Mgmt-352.

2077/11/16 Mgt.217 Business Environment & Strategy

New Course

Auditing-313/Fundamental of Investment -323 /Fundamental of Selling-333/Fundamental of Strategic Mgmt-343/ Productivity Management-353/

Old Course-

 Auditing-313/Investment Analysis-323/Fundamentals of selling-333/Introduce to Human Resource Dev-343/Introd. to Mgt.Inf.System-353

2077/11/18 Mgt.219- Organizational Behavior.

New Course –

Accounting for Financial Institutions-314/ Banking & Insurance-324/ Fundamental of Services  Marketing-334/Management of Industrial Realations-344. / Operations Research-354.

Old Course –

Accounting for Financial Institutions-316

2077/11/20 Mgt.218- Taxation & Auditing

New Course –

Sectorial Area-Tourism Management-401/ Rural Development & Corporative Mgmt-402/Hotel Management-403/ Entrepreneurship & Small Business Mgmt-404/Transport Management-405/Project Management-406/Foreign Trade &Transit Mgmt-407.

Old Course

Banking Insurance-407/Foreign Trade & Transit Mgt-408

Leave a Reply

%d bloggers like this: